Συστάσεις πολιτικής

Με τη δημιουργία της πολυεθνικής συνεργασίας χάρη στο έργο HANNAH κατά του αντισημιτισμού στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων και στην βέλτιστη κατανόηση των εβραϊκών παραδόσεων, της ιστορίας και της ανεκτίμητης συμβολής της εβραϊκής ζωής πέρα από τα όρια των τοπικών κοινοτήτων και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Centropa σε συνεργασία με όλους εταίρους του έργου HANNAH έχει προχωρήσει στην σύνταξη συγκεκριμένων συστάσεων πολιτικής, με στόχο την παροχή στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους εκπαιδευτικούς προσδιορισμένων κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού μέσω της εκπαίδευσης. Οι συστάσεις αυτές του HANNAH περιλαμβάνουν τόσο προηγούμενες εμπειρίες και παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής που μοιράστηκαν οι εταίροι του έργου HANNAH στην εκπαιδευτική τους πρακτική, όσο και παρατηρήσεις που έκαναν οι εταίροι κατά την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου HANNAH.

cc© 2022. This work is licensed under a CC NC SA 4.0 license.